หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

เรือนพฤกษา
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง การรวมสถานที่จัดการเรียนการสอน (อาคารโรงเรียนวัดสพานสูง และอาคารโรงเรียนวัดอินทาราม) มาเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 130 
ประชาสัมพันธ์การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 137 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมา [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 91 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 118 
ผักตบชวา สร้างปัญหาจริงหรือ? [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 140 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ในรอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 108 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 105 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 76 
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 122 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ประจำปี2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 141 
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 163 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 125 
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 157 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนดำเนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 89 
ประกาศเรื่อง แผนดำเนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 93 
 
 
 
 
 
   
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1871  [ 14 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1875  [ 14 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1876  [ 14 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้ง อปท. ยังไม่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1872 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ค. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1874  [ 14 พ.ค. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.2/ว1853 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2562 ]
 
       
 
 
 
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 316  ตอบ 0  
รับเรื่องคำร้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (7 พ.ย. 2560)    อ่าน 524  ตอบ 4  
ถามเรื่องความคืบหน้าการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่6 ต.คลองพระอุดม (7 พ.ย. 2560)    อ่าน 451  ตอบ 1  
 
   


ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประ [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 14 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อร [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิ [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเ [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ายไวน [ 30 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ [ 30 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 25 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๕๑ นน [ 23 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน กล [ 23 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ น [ 23 เม.ย. 2562 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึก [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 22 มี.ค. 2562 ]ซื้อบอร์ดขาตั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ อัน [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ( ๑๘ หน้ [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ N [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 9565 น [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชั้นวางกระเป๋าเด็กอนุบาล) จำ [ 22 ก.พ. 2562 ]

 
       
 
   
นบ0023.3/ว8944 แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจยั่งยืน [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว2297 แต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว2296 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.4/ว2298 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว110 ส่งประกาศ ก.กอบต. จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล งสยงานการสอน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว582 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA : สถ.-อปท. ประจำปี 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว581 การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีไม่มีข้อมูลสายทางตามบัญชีรายการที่จัดส่งให้ตรวจสอบให้ดำเนินการเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูล หรือกรณีมีชื่อถนนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบในบัญชีให้จำหน่ายออกจากระบบฐานข้อมูล [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว2013 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2264 การจัดทแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2563 -2567 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว579 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงานของส์านักงาน ก.พ. [ 15 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว578 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย [ 15 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว580 การอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2266 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว577 การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษสายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสายงานนิติกร [ 15 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว572 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  [ 14 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว573 ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer Reprocessor [ 14 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว575 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 14 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว2256 ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ กลับต้นสังกัด [ 14 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว574 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ี่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนแม่บทฯ รุ่นที่ 11 - 15 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [ 14 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2254 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา KSP School [ 14 พ.ค. 2562 ]     
 
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player