เรือนพฤกษา
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง การรวมสถานที่จัดการเรียนการสอน (อาคารโรงเรียนวัดสพานสูง และอาคารโรงเรียนวัดอินทาราม) มาเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 62 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมา [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 53 
ผักตบชวา สร้างปัญหาจริงหรือ? [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 79 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ในรอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 62 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 53 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 48 
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ประจำปี2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 68 
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 76 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนดำเนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศเรื่อง แผนดำเนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 50 
 
 
 
 
 
   
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
 
       
 
 
 
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 223  ตอบ 0  
รับเรื่องคำร้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (7 พ.ย. 2560)    อ่าน 430  ตอบ 4  
ถามเรื่องความคืบหน้าการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่6 ต.คลองพระอุดม (7 พ.ย. 2560)    อ่าน 353  ตอบ 1  
 
   


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 22 มี.ค. 2562 ]ซื้อบอร์ดขาตั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ อัน [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ( ๑๘ หน้ [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ N [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 9565 น [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชั้นวางกระเป๋าเด็กอนุบาล) จำ [ 22 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูวัชพ [ 21 ก.พ. 2562 ]ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะ [ 7 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7651 น [ 29 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9028 น [ 24 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]ทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศ [ 17 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 1410 น [ 13 ธ.ค. 2561 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 1410 จำนว [ 13 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๕๓ น [ 13 ธ.ค. 2561 ]แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ นนทบุ [ 7 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมถมแล้ว จำนว [ 26 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายก [ 22 พ.ย. 2561 ]

 
       
 
   
นบ0023.3/ว1437 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว350 ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว353 การดำเนินโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว347 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริการงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รุ่น 77 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว348 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 10 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว352 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1411 กรกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1343 ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1346 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานกาประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1386 ขอเชิญประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว333 ขอเชิญร่วมประชุมนายกปลัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1361 การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว349 โครงการเครือข่าย READ Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ Episode 1 การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ด้สยพลังการอ่านในเด็กปฐมวัย [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1384 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว342 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1357 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว337 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1379 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1377 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/6346 การจัดงานโครงการ Thailand Expo 2019 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
 
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player